Algemene ledenvergadering

Hierbij worden alle leden van de Drachtster Schaak Club uitgenodigd voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering van op maandag 5 september 2022 om 19.30 uur in “Het Kompas”, De Zool 60 te Drachten.

Agenda
1. Opening
2. Notulen vorige ledenvergadering
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag penningmeester
5. Verslag kascommissie, verkiezing nieuwe kascommissie
6. Jaarverslag wedstrijdleider
7. Uitreiking prijzen
8. Jaarverslag PR-commissaris
9. Bestuursverkiezing*
10. Begroting 2022/2023
11. Bespreken interne competitie
12. Plannen voor komend seizoen, jeugd, FSB en beker.
13. Jubileumseizoen 2022/2023
14. Rondvraag
15. Sluiting

* Bestuursverkiezing
▪ Henk Mylanus heeft zijn functie als voorzitter al eerder neergelegd. Daarmee is deze functie vacant geworden. Het bestuur stelt Jan Anne Hogendorp als kandidaat voor deze functie voor.
▪ Aftredend volgens schema, penningmeester Jan Anne Hogendorp. Hij stelt zich niet herkiesbaar in het geval hij in het voorgaande als voorzitter zou zijn gekozen. Het bestuur stelt in datzelfde geval Richard van der Veen als kandidaat voor deze functie voor.
▪ Wedstrijdleider Hans Dokter die volgens het schema eigenlijk al een jaar eerder had moeten aftreden, treedt nu af en stelt zich weer herkiesbaar.
▪ Ingeval Richard van der Veen volgens bovenstaande als penningmeester zou zijn gekozen, komt de functie van PR-commissaris vacant. Het bestuur heeft hiervoor nog geen kandidaat gevonden.

Kandidaten voor bovengenoemde functies (voorzitter, penningmeester, wedstrijdleider en PR-commissaris) kunnen zich tot drie dagen voor de vergadering opgeven bij secretaris.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *